Bättre resultat och hållbarhet i förändringsprojekt

Både amerikanska och svenska studier visar att mer än 80 % av alla startade projekt inte levererar i enlighet med plan. Den främsta anledningen är att de ”mjuka” mänskliga faktorerna kring projekten inte fungerar – det brister i kommunikation, delaktighet och förankring.

Projekt är idag en vanlig arbetsform i alla typer av organisationer. Hur vi genomför våra projekt påverkar tillfredsställelsen hos medarbetare och kunder, vilket direkt påverkar resultat och lönsamhet. Idag bedrivs allt fler och allt mer komplexa projekt med syftet att förbättra organisationen. Då ökar också kraven på effektiva processer för samarbete.

Facilitering ger dig verktyg för att;

  • Förankra projektet i verksamheten redan från projektstart
  • Göra det möjligt för projektgruppen att skapa en gemensam plattform
  • Identifiera gemensamma mål, roller, mandat, spelregler
  • Utforska business case och förstudier
  • Minska rädslan för den förändring som projektet medför
  • Synliggöra projektets nytta och mervärde till viktiga intressenter
  • Utvärdera och kvalitetssäkra projektet

Förmågan att tänka nytt kan vara din enda hållbara konkurrensfördel