2016-02-01

Facilitering - förändring på hjärnans villkor!

Idag vet vi mycket om hur våra hjärnor fungerar. Vi vet hur vi bäst arbetar MED och INTE mot våra hjärnor. Faciliteringens förhållningssätt och enkla verktyg bygger på hur vi optimalt samverkar med våra medarbetare genom att just arbeta MED och inte MOT våra hjärnor. Bl a hur vi bättre kan tänka tillsammans för att skapa och genomföra för verksamheten viktiga utvecklingsprocesser, och hur vi utvecklar våra möten så att de blir de forum för kreativitet och nytänkande som de kan vara.Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

Permalänk

2015-01-05

Facilitering - bryggan i förändringsprocessen

När vi faciliterar förändringsprocesser skapar vi frågor för gemensam reflektion och utforskande. Tillsammans omformulerar och omvandlar vi ny kunskap till praktisk handling. Facilitering ger delaktighet i förändringsprocessen vilket möjliggör ett bättre organisatoriskt lärande. 

Permalänk

2014-08-27

Facilitering ger hävstångseffekt i ledarskapet!

I nyligen genomförd forskning kring hur vi ser på framgångsrika ledare tittade man på kriterierna resultatfokus respektive människofokus och konstaterade att dessa kriterier var och en för sig inte i någon större utsträckning driver framgångsrikt ledarskap. Om man som ledare däremot har förmågan att kombinera dessa två perspektiv ger det en enorm hävstångseffekt i hur man upplevs som ledare och skapar långsiktig utveckling. Tyvärr visar även forskning att fokus på det ena perspektivet automatiskt gör det andra svagare. Faciliteringens metoder och verktyg ger här ett intressant stöd eftersom det kombinerar tydlighet i VADet med delaktighet och relationsbyggandet i HURet.

Hur använder du facilitering för att utveckla din verksamhet?

Permalänk

2014-01-13

Faciliering = den kommunikativa ledarens viktigaste verktyg!

Undersökning visar att chefer ägnar upp till 80 % av sin tid till att kommunicera. Förståelse för och förmågan att facilitera - dvs att stötta och skapa lärande hos dina medarbetare, att få dem att "tänka tillsammans" och ta ett ökat ansvar för verksamhetens utveckling - ses av många som den viktigaste konkurrensfördelen att utveckla i våra organisationer. Hur säkerställer du att din kommunikation åstadkommer det du vill? 

 

 

Permalänk

2013-08-19

Organisationsutveckling - facilitering leder till ökad effektivitet

Framgångsrik organisationsutveckling bygger på principer för vuxenlärande och kommunikation. Förståelse för att individer tar ökat ansvar för det som de själva är delaktiga i att utveckla. Att utgångspunkten är medarbetarnas kunskap och erfarenhet och att om vi får tillgång till de tankar, idéer och drömmar som medarbetarna har finns det ingen gräns för vad vi tillsammans kan utveckla och hur långt vi kan gå!

Faciliterade processer och möten är kärnan i effektiv organisationsutveckling. Facilitering betyder "att underlätta" vilket innebär att du stöttar gruppen i att snabbare nå verksamhetens mål. Facilitering ger stöttning i att skapa struktur och tydlighet i VAD som behöver göras och regler och förutsättningar för HUR det ska göras. Forskning visar tydligt att faciliterade gruppers uppgiftsfokus och effektivitet ökar avsevärt. 

 

 

Permalänk

2013-01-14

Faciliteringens grundläggande kraft

När lösningen är skapad av, förstådd av och accepterad av alla berörda – då ökar sannolikheten för det individuella ansvarstagandet. Faciliering kan åstadkomma detta!

 

Permalänk

2012-09-17

Facilitering - för att öka det individuella ansvaret

Open Space är en metodik för att facilitera stora grupper - gärna hela verksamheter i en gemensam lär- och utvecklingsprocess. Nu har vi igen genomfört ett Open Space och igen så slås jag av vilka krafter som frigörs när man ger grupper ansvar för att utifrån sin egen erfarenhet reflektera över frågeställningar som är viktiga för verksamheten. Ett är säkert - med effektiv facilitering så tänker fler bättre än en!

Permalänk

2012-06-07

Facilitering för en lärande organisation

Lärande organisation vad innebär det? En organisation kan inte lära - men dess medarbetare kan. Om du vill driva lärandet är facilitering din nyckel. Med hjälp av pedagogiska verktyg och metoder synliggör du dina medarbetare och gör dem delaktiga - viktiga förutsättningar för att individen ska vilja och välja att ta ansvar för sitt eget lärande. För framtidens ledare är facilitering en avgörande kompetens - att få dina medarbetare att "tänka tillsammans" kan vara din viktigaste konkurrensfördel. 

Permalänk

2012-04-21

Facilitering för effektiv internkommunikation

 

Att "tala om" och peka med hela handen fungerar inte speciellt bra som strategi i våra organisationer. Organisationens medarbetare väljer själva och det kommer de att göra i ännu högre utsträckning imorgon. Ledarskapets stora utmaning ligger i att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska vilja och välja att dela med sig av sina tankar och ta ett personligt ansvar för att leva företagets mål och övergripande strategier för att åstadkomma trovärdighet externt. 

En av nycklarna till framgång är ett faciliterande förhållningssätt där frågor och pedagogiska mötes metoder bjuder in till delaktighet genom att synliggöra medarbetarna och på ett respektfullt sätt lyssna aktivt och våga utmana befintliga tankemodeller. 

Permalänk

2012-02-13

Facilitering av möten driver affärskultur!

 

Möten är en av de starkaste bärarna av verksamhetens kultur. Möten ses ofta som självklara, vi reflekterar inte över mötenas potential  för kunskapsutveckling och lärande. 

Här ligger den stora utmaningen - att utveckla det självklara, att utmana den befintliga möteskulturen och att facilitera våra möten så att de stöder utvecklingen av den kultur vi vill ha och det varumärke vi vill bygga.

Permalänk

2011-12-20

Facilitering för ökat entreprenöriellt lärandet

 

För ett tag sedan lyssnade jag på en forskare som pratade om det entreprenöriella lärandet hos gymnasieelever. Det hon beskrev som de viktigaste kriterierna för detta lärande var att lärarna hjälpte eleverna att tydliggöra vilka förutsättningar som gäller! Jag ser exakt samma situation i näringslivet – oförmågan att skapa tydliga gemensamma ramar är ett stort hinder för att utveckla det entreprenöriella lärandet. En gemensam faciliterad lärprocess ger den vägledning som behövs!

Permalänk

2011-10-31

Facilitering - skapa framgångsrika och effektiva möten

 

Under våren kommer jag att fortsätta att hålla seminarier i facilitering av möten i Informationsföreningens regi - i Stockholm, Göteborg och Malmö. För ytterligare info och för att anmäla dig - gå till www.informationsforeningen.se
och gå in under utbildningar - där hittar du mer information. Välkommen!
Permalänk

2011-09-26

Facilitering = att strukturera pratet

 

Det som inte är kommunicerat – existerar inte. All kommunikation sker på mottagarens villkor!

Två uttryck som för mig har haft en stor betydelse när det gäller att förstå hur man utvecklar kommunikation som leder till ett GÖRANDE. Och utan ett görande så har kommunikationen inte lyckats. Strategisk kommunikation är inte att ”prata” utan det har att göra med att strukturera pratet.

Permalänk

2011-05-30

Facilitering för den nya affärslogiken!?

 

I den nya affärslogiken ligger fokus i att identifiera mönster snarare än siffror!

Informationen ska in inte ut!

Kommunikation är ett strategiskt verktyg för verksamhetsutveckling!

Att göra och reflektera för att förstå vad som fungerar!

Individen i fokus – utan individen så händer ingenting!

 

Vi kan inte beordra – vi måste bjuda in!

Vi kan inte tala om – vi måste stötta i att hitta svaret och vägen dit!

Vi kan inte göra ”more of the same” – vi måste våga göra annorlunda!

 

Vi måste skapa en kultur som driver det egna lärandet och ansvarstagandet!

Facilitering är verktyget!

 
Permalänk

2011-04-26

Facilitering driver innovationer!

 

Kreativitet och nytänkande är viktiga drivkrafter. Men de räcker inte utan vi måste kunna kombinera dem med ett marknadsmässigt perspektiv för att göra våra idéer kommersiellt gångbara. Förmågan att kombinera teknisk utveckling med marknadsmässiga behov innebär att få olika perspektiv att samverka och förstå varandras ”bilder”. Här har facilitering en viktig uppgift att fylla som ”kommunikationsbrygga”!

Permalänk

2011-02-23

Facilitering ökar förmågan att tänka tillsammans!

 

Kunskap och idéer kan ses som våra huvudsakliga resurser – både från ett affärsmässigt och privat perspektiv. Vår förmåga att tänka tillsammans och att möjliggöra samverkansprocesser för att driva kreativitet och lärande kommer att vara en av våra viktigaste konkurrensfördelar. Detta kräver ett nytt ledarskap/förhållningssätt - en förmåga att fokusera och samtidigt vara öppen, att söka, koppla samman och katalysera – en facilitator!

Permalänk

2011-01-10

Framtidens ledare är en facilitator!

 

Ökad komplexitet och ständiga förändringar karaktäriserar alltmer våra dagliga verksamheter.

Att framgångsrikt hantera mångfald och snabba omställningar kräver ledare som kan och vågar släppa loss de krafter som finns bland medarbetarna. Som går utanför och utmana sina egna mentala tankemodeller och som har förmåga att få andra att ”tänka tillsammans”. Som med enkla medel får andra engagerade och utvecklar gruppens gemensamma kompetens – som en facilitator!

Permalänk

2010-12-13

Facilitering driver den mänskliga kommunikationskanalen!

Ledaren är den viktigaste kommunikationskanalen i alla förändringsprocesser och representerar mer än 60 % av överföringen av budskapet! Medarbetarna leker följa John och gör som ledaren gör! Vad ledaren säger spelar mindre roll! Vi följer deras beteende! Att leva som man lär är av avgörande betydelse i alla förändringsprocesser!

Om du vill ha medarbetarnas delaktighet, engagemang och ökat ansvarstagande så räcker det inte att säga det – du måste leva ditt budskap! Facilitering ger dig enkla verktyg och metoder för detta.

Permalänk

2010-11-19

Facilitering = strukturera pratet!

Jag funderar kontinuerligt på hur man bäst förklarar nyttan med facilitering! Häromdagen när jag avslutade ett faciliterings uppdrag som innebar att stötta ledningsgruppen i att definiera sin framtida utvecklingsstrategi så sa en person avslutningsvis "Tack Kari, utan din hjälp hade vi inte kommit i mål under dessa dagar, vi hade inte varit så fokuserade och vi hade inte sett sammanhangen - då hade vi bara pratat på. Du hjälpte oss att strukturera pratet och att se vår verksamhet från ett annat perspektiv" 

 
Permalänk

2010-08-26

Facilitering gynnar verksamhetsutveckling!

I början av året skrev jag att 2010 blir ”The year of facilitation”! Nu 8 månader senare ser jag ännu starkare förutsättningarna för facilitering som pedagogiskt verktyg i olika förändrings- och utvecklingsprocesser. Förmågan att skapa delaktighet, engagemang och ökat ansvarstagande blir mer och mer efterfrågad. Konkurrensen för självgående ansvarstagande medarbetare ökar. Behovet av att effektivisera möten, att få ökad tillgång till medarbetarnas fulla kompetens osv., För att åstadkomma detta krävs ett nytt pedagogiskt angreppssätt! Under hösten kommer vi att tillsammans med Facilitatorhuset ha 3 frukostseminarier där vi fokuserar just nya pedagogiska angreppssätt. Välkommen att delta!

 
Permalänk